ГОТОВИ БЛАНКИ НА ДОКУМЕНТИ

Приемане и преместване на ученици в държавните и в общинските училища
Издаване на диплома за средно образование
Удостоверения за валидиране на компетентности
Служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1
Издаване служ бележка за допускане ДЗИ 2
Издаване на дубликат на документ за завършен клас
Удостов. проф. обучение и СПК
Европейско приложение към дипломата за средно образование
Европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация