ГОТОВИ БЛАНКИ НА ДОКУМЕНТИ

Приемане и преместване на ученици в държавните и в общинските училища
Издаване на диплома за средно образование
Удостоверения за валидиране на компетентности
Служ. бележка за подадено заявление ДЗИ 1
Издаване служ бележка за допускане ДЗИ 2
Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи;
Удостов. проф. обучение и СПК


Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация;


Европейско приложение към дипломата за средно образование
Европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация


Европейско приложение към дипломата за средно образование
Европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация