1. Приемане и преместване на ученици в държавните и в общинските училища.
 2. Издаване на диплома за средно образование .
 3. Удостоверения за валидиране на компетентности;
 4. Служебна бележка за подадено заявление ДЗИ 1.
 5. Издаване служебна бележка за допускане ДЗИ 2.
 6. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи;
 7. Удостоверения професионално обучение и СПК.
 8. Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация;
 9. Европейско приложение към дипломата за средно образование
 10. Европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация;
 11. Европейско приложение към дипломата за средно образование;
 12. Европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация;