Проект по Оперативна програма „Наука, образование и интелигентен растеж” – „Обучение за успех“, където работят 10 клуба по Дейност 4: Допълнителни занимания със застрашени от отпадане ученици и Дейност 6: Подкрепа на ученици от етническите малцинства за успешно завършване на средно образование