П Р О Е К Т

BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешният ден“

 финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

Клуб – самостоятелно ниво на владеене на дигитални умения

Ръководител: Венцислав Нецов