П Р О Е К Т

BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешният ден“

 финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

Клуб – самостоятелно ниво на владеене на дигитални умения

Ръководител: Венцислав Нецов

През миналата година в ПАГ-Бяла Слатина бе създаден Клуб – самостоятелно ниво на владеене на дигитални умения от 15 ученика от 8а и 8б клас . В него учениците се запознаха с темите включени в програмата направена от инж. Венцислав Нецов. Целта на обучението бе учениците да придобият дигитални компетенции, в съответствие с Европейската Дигитална Рамка, за ниво “Самостоятелно ниво на владеене на дигитални умения”. Занятията преминаха в присъстена и електронна форма на обучение. Учениците бяха доволни и с интерес  очакваха занятията и материалите по разгледаните теми. Всички ученици завършиха успешно обучението и получиха  Сертификати издадени от МОН. Темите разгледани в клуба допринесоха за запознаването на учениците с търсенето, сравняването, подреждането на информацията в компютърната система, препращане и споделяне на файл във Google диск, Правилата на онлайн комуникация, използване на социална мрежа или форум за дискусия, което спомогна за използване и реализация на ОРЕС.